Skip to main content

Impresum

Vydavatel

BBC Cellpack Technology AG
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Švýcarsko

telefon:+41 56 618 14 28
E-Mail: technology@cellpack.com

Zastoupený
Heiner Eichenberger 
CEO

Zápis v obchodním rejstříku
Zapsaný název firmy: BBC Cellpack Technology AG
Číslo: UID CHE-466.794.048

Omezení odpovědnosti
Obsah tohoto webu je vytvářen s maximální možnou péčí. Poskytovatel však nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Uživatel používá obsah tohoto webu na vlastní nebezpečí. Příspěvky označené jménem vyjadřují názor příslušného autora, nikoli však nezbytně názor poskytovatele. Samotné používání poskytovatelova webu nezakládá žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem.

Externí odkazy
Tento web obsahuje externí odkazy na weby třetích stran. Za takové weby odpovídají jejich provozovatelé. Při prvním propojení pomocí externích odkazů poskytovatel ověřil, zda externí obsah neporušuje právní předpisy a v daný okamžik nezjistil žádné porušení právních předpisů. Na stávající ani budoucí podobu nebo obsah odkazovaných webů nemá poskytovatel žádný vliv, Uvádění externích odkazů neznamená, že se poskytovatel ztotožňuje s obsahem, na který odkazuje. Nelze také předpokládat, že poskytovatel bude bez konkrétních důkazů o porušení právních předpisů externí odkazy neustále kontrolovat. Pokud se však dozvíte o porušení právních předpisů, bude takový externí odkaz okamžitě odstraněn.

Autorská a jiná chráněná práva
Tento web obsahuje text, obrázky, loga, grafiku, zvuková díla, animace a videa, které jsou majetkem skupiny BBC nebo jejích dceřiných a sesterských společností a jsou chráněny autorským zákonem nebo se případně jedná o jiná chráněná práva. Jakékoli komerční využívání obsahu tohoto webu formou reprodukce, distribuce nebo pozměňování je zakázáno. Upozorňujeme na to, že porušení našich autorských práv nebo jiných chráněných práv může mít za následek občanskoprávní nebo případně i trestní postih.